ក្រុម​ប្រឹក្សា​ស្ដារ​​អភិវឌ្ឍន៏ ​វិស័យ​កសិកម្ម ​និង​ជនបទ

Council for Agricultural and Rural Development

គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ ជំរុញ​ចលនា ​ភូមិ១​ផលិតផល១

National Committee of One Village One Product Movement

Current Post

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស និងការផ្តួចផ្តើមឲ្យស្រ្តីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ពត៌មានវិទ្យា​

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស និងការផ្តួចផ្តើមឲ្យស្រ្តីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ពត៌មានវិទ្យា​

ការផ្សព្វផ្សាយ ​គោលនយោបាយ​ជាតិ ​ស្តី​ពី​ការ​ជំរុញ ​ចលនា​ភូមិ១​ ផលិត​ផល១

សហគមន៍ ធ្វើកញ្ឆេរឬស្សី

ប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូ​ខេត្តសុរិន្ទ ប្រទេសថៃ​ដើម្បីត្រៀមរៀបចំ​តាំងពិព័រណ៍ ផលិតផល

ជំរុញការលើកកម្ពស់​ផលិតផល​ដំឡូងមី​កម្ពុជា

ប្រជុំការងារ ជំរុញចលនាភូមិមួយ ផលិតផលមួយ នៃគណៈជំរុញភ១ផ១ តាមបណ្តាខេត្តគោលដៅ

ឯកឧត្តមសុនគន្ធរ - ដឹកនាំក្រុមការងារ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានជាតិ ជំរុញចលនាភូមិ១ ផលិតផល១

សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីការជំរុញចលនា ភូមិមួយផលិតផលមួយ ២០១៦~២០២៦

ការប្រជុំពិភាក្សារវាង គណៈកម្មាធិការជាតិ ចលនាជំរុញ​ភូមិផលិតផលមួយ ជាមួយ សហព័ន្ទសហគ្រឹន​ស្ត្រីកម្ពុជា


→  Or Use Product Filters  ←
Filter by
District
Commune
Village